โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างหลักสูตร :

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 132 หน่วยกิต

1.หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(มีสิทธิได้รับการเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน)
2.หมวดวิชาเฉพาะ 81 หน่วยกิต
2.1 วิชาเอกบังคับ 51 หน่วยกิต
2.2 วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
3.หมวดวิชาโท (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์) 15 หน่วยกิต
4.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 

รายวิชาในหลักสูตร :

รายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเอกบังคับ เรียนจำนวน 17 วิชา 51 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศศ14301 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ ศศ34307 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ศศ14302 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ ศศ34308 การสื่อสารเพื่อการจัดการ
ศศ14303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ศศ34309 การวิจัยทางการบริหาร
ศศ24304 การจัดการการปฏิบัติการ ศฐ11501 หลักเศรษฐศาสตร์
ศศ24305 การบัญชีบริหาร ศศ44311 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
บธ13201 หลักการตลาด ศศ44312 ภาษาอังกฤษเพื่อการบริหาร
บธ32301 พฤติกรรมองค์การ ศศ44313 สัมมนาการจัดการ
ศศ24306 การเงินและงบประมาณ บธ42201 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ศศ44310 ธรรมาภิบาลในสถานประกอบการและ
ความรับผิดชอบต่อสังคม

 

วิชาเอกเลือก เลือกเรียน จำนวน 10 วิชา 30 หน่วยกิต จากรายวิชาดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
ศศ24401 การวางแผนและการควบคุมงานบริหาร ศศ34410 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์
ศศ24402 การจัดการความรู้และองค์การแห่ง
การเรียนรู้
ศศ34407 การจัดการการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
ศศ24403 การจัดการสิ่งแวดล้อม ศศ34409 การจัดทำแผนธุรกิจ
ศศ24404 ภาวะผู้นำเพื่อการพัฒนาทีมงาน ศศ44411 การตัดสินใจทางการจัดการ
ศศ34405 การจัดการสำนักงานอัตโนมัติ บธ33302 การจัดการกลยุทธ์การตลาด
ศศ34406 เทคนิคการจัดการสมัยใหม่ ศศ44412 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
ศศ34408 การเป็นผู้ประกอบการ ศศ44413 สหกิจศึกษา
บธ27301 หลักการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

 

รายวิชาหมวดวิชาโท เรียนจำนวน 5 วิชา 15 หน่วยกิต จากวิชาโทในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา
บธ32302 การสรรหา คัดเลือกและประเมินผลการปฏิบัติงาน บธ32303 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์
บธ32304 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บธ32305 การวางแผนทรัพยากรมนุษย์
บธ42305 แรงงานสัมพันธ์