หลักการ ปรัชญา

หลักการ ปรัชญา ของการศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

การศึกษา เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษา สำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ทั้งในภาครัฐและเอกชน บุคคลเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ความรู้ความสามารถสูงในการบริหารจัดการให้องค์กร ที่รับผิดชอบสามารถดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะเป็นผลสะท้อนให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับอารยประเทศ

มหาวิทยาลัยเกริกเห็นความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรที่จะเป็นผู้บริหาร องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนดังกล่าวข้างต้น และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 จึงจัดการเรียนการสอนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษ สำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์ทำงาน) เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่ต้องการศึกษาความรู้เพิ่มเติม และไม่มีโอกาสเรียนในหลักสูตรปกติสามารถเรียนในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นดังกล่าวนี้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อว่าจะเป็นการตอบสนองความต้องการของสังคมและ ประเทศชาติ