วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

วัตถุประสงค์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

มหาวิทยาลัยเกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ มหาวิทยาลัยเกริก จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงานในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ดังนี้

โปรแกรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 2  ปีครึ่ง (7 ภาคเรียน)
โปรแกรมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (11 ภาคเรียน)

การจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) ได้รับการเห็นชอบและการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)กระทรวงศึกษาธิการ และการรับรองคุณวุฒิจากสำนักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)เรียบร้อยแล้ว ผู้สำเร็จการศึกษามีศักดิ์และสิทธิ์ในปริญญา สามารถนำไปใช้ในการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศได้