ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร

โปรแกรมการเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 2 ปีครึ่ง (8 ภาคเรียน)
โปรแกรมการเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (12 ภาคเรียน)

ผู้เรียนสามารถทราบระยะเวลาเรียนได้ทันทีที่ยื่นเอกสารการสมัครเรียน โดยหลักสูตรฯ จะจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล และรับประกันการสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่จัดให้ (ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาจะต้องขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)