ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (7 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแต่ละภาคเรียน สำหรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ กรณีไม่เทียบโอน เรียนทั้งหมด 132 หน่วยกิต หลักสูตร 2 ปีครึ่ง(7 ภาคเรียน) :

ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ละ
1,300
บาท
ค่าบำรุง /
ค่า
ธรรมเนียม
รวม
ค่าใช้จ่าย
**กรณีเงื่อนไขลด 20% *กรณีเงื่อนไขลด 10% ค่าสมัคร /
ค่าแจ้งจบ
ส่วนลด ค่า
ธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่าบริการ
พิเศษ
ยอด
ที่ชำระ
ส่วนลด ค่า
ธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่า
บริการ
พิเศษ
ยอด
ที่ชำระ
งวด 1 งวด 2 งวด 3
1 18 23,400 9,600 33,000 6,600 3,100 4,000 33,500 3,300 3,100 4,000 36,800 12,000 12,000 12,800 800
2 18 23,400 10,600 34,000 6,800 4,000 31,200 3,400 4,000 34,600 12,000 12,000 10,600
3 18 23,400 7,600 31,000 6,200 4,000 28,800 3,100 4,000 31,900 12,000 10,000 9,900
4 18 23,400 9,600 33,000 6,600 4,000 30,400 3,300 4,000 33,700 12,000 11,000 10,700
5 18 23,400 9,100 32,500 6,500 4,000 30,000 3,250 4,000 33,250 12,000 11,000 10,250
6 18 23,400 9,100 32,500 6,500 4,000 30,000 3,250 4,000 33,250 12,000 11,000 10,250
7 24 31,200 8,900 40,100 8,020 4,000 36,080 4,010 4,000 40,090 14,000 13,000 13,090 2,600

*กรณีแบ่งชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียน รับส่วนลด 10% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 246,990 บาท
**กรณีชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลด 20% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 223,380 บาท

หมายเหตุ กรณีเทียบโอนมีค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน ดังนี้

 ค่าธรรมเนียมการโอน 500 บาท

 ค่าธรรมเนียมโอนประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) หน่วยกิตละ 1,000 บาท

 ค่าเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น(ถ้ามี) หน่วยกิตละ 200 บาท