ค่าใช้จ่ายสำหรับเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ (11 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแต่ละภาคเรียน สำหรับนักศึกษาเรียนเฉพาะอาทิตย์ กรณีไม่เทียบโอน เรียนทั้งหมด 132 หน่วยกิต หลักสูตร 3 ปีครึ่ง(11 ภาคเรียน) :

ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วยกิต
หน่วยกิต
ละ
1,300
บาท
ค่าบำรุง /
ค่า
ธรรมเนียม
รวม
ค่าใช้จ่าย
**กรณีเงื่อนไขลด 20% *กรณีเงื่อนไขลด 10% ค่าสมัคร /
ค่าแจ้งจบ
ส่วนลด ค่า
ธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่าบริการ
พิเศษ
ยอด
ที่ชำระ
ส่วนลด ค่า
ธรรมเนียม
แรกเข้า
ค่าบริการ
พิเศษ
ยอด
ที่ชำระ
งวด 1 งวด 2 งวด 3
1 12 15,600 8,800 24,400 4,880 3,100 2,000 24,620 2,440 3,100 2,000 27,060 9,000 9,000 9,960 800
2 12 15,600 9,800 25,400 5,080 2,000 22,320 2,540 2,000 24,860 9,000 8,000 7,860
3 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
4 12 15,600 8,800 24,400 4,880 2,000 21,520 2,440 2,000 23,960 9,000 8,000 6,960
5 12 15,600 8,300 23,900 4,780 2,000 21,120 2,390 2,000 23,510 9,000 8,000 6,510
6 12 15,600 8,300 23,900 4,780 2,000 21,120 2,390 2,000 23,510 9,000 8,000 6,510
7 12 15,600 7,300 22,900 4,580 2,000 20,320 2,290 2,000 22,610 9,000 7,000 6,610
8 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
9 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
10 12 15,600 7,300 22,900 4,580 2,000 20,320 2,290 2,000 22,610 9,000 7,000 6,610
11 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160 2,600

*กรณีแบ่งชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียน รับส่วนลด 10% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 260,160 บาท
**กรณีชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลด 20% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 234,420 บาท

หมายเหตุ กรณีเทียบโอนมีค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน ดังนี้

 ค่าธรรมเนียมการโอน 500 บาท

 ค่าธรรมเนียมโอนประสบการณ์ทำงาน(ถ้ามี) หน่วยกิตละ 1,000 บาท

 ค่าเทียบโอนรายวิชาจากสถาบันอื่น(ถ้ามี) หน่วยกิตละ 200 บาท