ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

1.เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ระยะเวลา 2 ปีครึ่ง (7 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแต่ละภาคเรียน สำหรับนักศึกษาเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ กรณีไม่เทียบโอน เรียนทั้งหมด 132 หน่วยกิต หลักสูตร 2 ปีครึ่ง(7 ภาคเรียน) :

ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วยกิต
หน่วยกิตละ
1,300 บาท
ค่าบำรุง /
ค่าธรรมเนียม
รวม
ค่าใช้จ่าย
**กรณีเงื่อนไขลด 20% *กรณีเงื่อนไขลด 10% ค่าสมัคร /
ค่าแจ้งจบ
ส่วนลด XXX ค่าบริการ
พิเศษ
ยอดที่ชำระ ส่วนลด XXX ค่าบริการ
พิเศษ
ยอดที่ชำระ งวด 1 งวด 2 งวด 3
1 18 23,400 9,000 33,000 6,600 2,900 4,000 33,300 3,300 2,900 4,000 36,600 12,000 12,000 12,000 1,000
2 18 23,400 10,600 34,000 6,800 4,000 31,200 3,400 4,000 34,600 12,000 12,000 10,600
3 18 23,400 7,600 31,000 6,200 4,000 28,800 3,100 4,000 31,900 12,000 10,000 9,900
4 18 23,400 9,600 33,000 6,600 4,000 30,400 3,300 4,000 33,700 12,000 11,000 10,700
5 18 23,400 9,100 32,500 6,500 4,000 30,000 3,250 4,000 33,250 12,000 11,000 10,250
6 18 23,400 9,100 32,500 6,500 4,000 30,000 3,250 4,000 33,250 12,000 11,000 10,250
7 24 31,200 9,100 40,100 8,020 4,000 36,080 4,010 4,000 40,090 14,000 13,000 13,090 2,600

*กรณีแบ่งชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียน รับส่วนลด 10% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 246,990 บาท
**กรณีชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลด 20% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 223,380 บาท

 

2. เรียนวันอาทิตย์ ระยะเวลา 3 ปีครึ่ง (11 ภาคการศึกษา)

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณแต่ละภาคเรียน สำหรับนักศึกษาเรียนเฉพาะอาทิตย์ กรณีไม่เทียบโอน เรียนทั้งหมด 132 หน่วยกิต หลักสูตร 3 ปีครึ่ง(11 ภาคเรียน) :

ภาค
เรียน
จำนวน
หน่วยกิต
หน่วยกิตละ
1,300 บาท
ค่าบำรุง
ค่าธรรมเนียม
รวม
ค่าใช้จ่าย
**กรณีเงื่อนไขลด 20% *กรณีเงื่อนไขลด 10% ค่าสมัคร/
ค่าแจ้งจบ
ส่วนลด XXX ค่าบริการ
พิเศษ
ยอดที่ชำระ ส่วนลด XXX ค่าบริการ
พิเศษ
ยอดที่ชำระ งวด 1 งวด 2 งวด 3
1 12 15,600 8,800 24,400 4,880 2,900 2,000 24,420 2,440 2,900 2,000 26,860 9,000 9,000 8,860 1,000
2 12 15,600 9,800 25,400 5,080 2,000 22,320 2,540 2,000 24,860 9,000 8,000 7,860
3 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
4 12 15,600 8,800 24,400 4,880 2,000 21,520 2,440 2,000 23,960 9,000 8,000 6,960
5 12 15,600 8,300 23,900 4,780 2,000 21,120 2,390 2,000 23,510 9,000 8,000 6,510
6 12 15,600 8,300 23,900 4,780 2,000 21,120 2,390 2,000 23,510 9,000 8,000 6,510
7 12 15,600 7,300 22,900 4,580 2,000 20,320 2,290 2,000 22,610 9,000 7,000 6,610
8 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
9 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160
10 12 15,600 7,300 22,900 4,580 2,000 20,320 2,290 2,000 22,610 9,000 7,000 6,610
11 12 15,600 6,800 22,400 4,480 2,000 19,920 2,240 2,000 22,160 9,000 7,000 6,160 2,600

*กรณีแบ่งชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียน รับส่วนลด 10% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 260,160 บาท
**กรณีชำระค่าลงทะเบียนรายภาคเรียนเต็มจำนวน รับส่วนลด 20% จากค่าเล่าเรียนรายภาคโดยมีค่่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรเป็นเงิน 234,420 บาท