คณะผู้บริหารหลักสูตรฯ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) ควบคุมดูแลและบริหารการจัดการเรียนการสอนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม ซึ่งมีประสบการณ์บริหารจัดการโครงการหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน

การบริหารจัดการเรียนการสอน

สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของผู้เรียน ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์

จัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ซึ่งนักศึกษาสามารถทราบระยะเวลาเรียนและการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน โดยรับประกันการสำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียนที่จัดให้ (ทั้งนี้การสำเร็จการศึกษาจะต้องขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่นักศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ)

จัดการเรียนการสอนด้วยระบบไตรภาค ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี ด้วยรูปแบบการเรียน แบบบล็อกคลอส โดยหนื่งภาคเรียนแบ่งเป็น 2 บล็อก เรียนบล็อกละ 3 วิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์ ซึ่งด้วยระบบการเรียนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระและความรับผิดชอบต่อการเรียน ทำให้ผู้เรียนใช้กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเรียนอย่างเต็มกำลังความสามารถในช่วงระยะเวลาไม่ยาวนาน ผู้เรียนจะตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

หลักสูตรมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในการเรียนอย่างใกล้ชิด