การเทียบโอนหน่วยกิต

การเทียบโอนหน่วยกิต

1. การเทียบโอนรายวิชา
ผู้สมัครที่มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือผลการเรียนในระดับปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาอื่น สามารถใช้ยื่นการขอเทียบโอนรายวิชาในหลักสูตรได้

2. การเทียบโอนประสบการณ์ทำงาน
ผู้สมัครสามารถนำหลักฐานการทำงานยื่นขอเทียบโอนประสบการณ์ทำงานได้ (เทียบโอนได้เฉพาะรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปเท่านั้น)

นักศึกษาสามารถส่ง เอกสาร/หลักฐานการเทียบโอน เช่น ทรานสคริปต์ ปวส. ปวท. และ/หรือ ทรานสคริปต์จากสถาบันอื่น และ/หรือหนังสือรับรองการทำงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์นักศึกษาเพื่อพิจารณาการเทียบโอนเบื้องต้นได้ที่
ex-bam@krirk.ac.th หรือ ส่งโทรสารที่หมายเลข 02-973-6743