ยินดีต้อนรับสู่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)


 • รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม

  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรต้นๆ ของการจัดการศึกษาในรูปแบบภาคพิเศษที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และวัน อาทิตย์  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและบริหารจัดการเรียนการสอน โดย รศ.ดร. เพ็ญประภา ภัทรานุกรม   ซึ่งมีประสบการณ์บริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน  หลักสูตรฯ เปิดดำเนินการแล้วมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี  ผลิตบัณฑิตจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากหลักสูตรต่อยอดด้านการศึกษาจน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  รวมถึงการได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นทั้งในตำแหน่ง งานด้านธุรกิจ  การเมืองและงานด้านสังคม   ซึ่งนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างยิ่ง

  หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษฯ) มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมและยินดีที่จะเป็นผู้สร้างรากฐานด้านการศึกษาให้กับทุกท่าน…แล้วพบ กันที่มหาวิทยาลัยเกริก นะคะ

  อ่านต่อ

 • ex-bam-history_tab1

  เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  มหาวิทยาลัย เกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ

  มหาวิทยาลัย เกริก จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน ในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ดังนี้
  – โปรแกรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 2  ปีครึ่ง (7 ภาคเรียน)
  – โปรแกรมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (11 ภาคเรียน)

  เกี่ยวกับ EX-BAM    สมัครเรียน

 • DSC_1100

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  เป็น หลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ทำให้นักศึกษาสามารถทราบระยะเวลาเรียนและการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบไตรภาค ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี ด้วยรูปแบบการเรียนแบบบล็อกคลอส โดยหนื่งภาคเรียนแบ่งเป็น 2 บล็อก เรียนบล็อกละ 3 วิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์

  ซึ่งด้วยระบบการเรียนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระและ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทำให้นักศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเรียนอย่างเต็มกำลังความ สามารถในช่วงระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาก็จะตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

  ที่ สำคัญหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในการเรียนแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ เรียน

  โครงสร้างหลักสูตร          สมัครเรียน

ความสำเร็จของ EX-BAM


93%นักศึกษาจบการศึกษา ภายในสองปีครึ่งตามกำหนด
2,021นักศึกษาที่จบการศึกษาของโครงการ1-2จำนวนวันที่ต้องเข้าเรียน ต่อสัปดาห์

ทำไมต้องเรียนกับ

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) มหาวิทยาลัยเกริก

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์อย่างเดียว ไม่กระทบเวลาทำงาน
 • สังคมการเรียนที่มีคุณภาพ ได้พบเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ์
 • จบเร็ว เรียนปริญญาตรีภายในระยะ 2 ปีครึ่ง – 3 ปีครึ่ง
 • เทียบโอนรายวิชาจาก ปวส. ปวท. หรือ ปริญญาตรีอื่นๆ ได้และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ จบเร็วขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน

 

เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันอาทิตย์อย่างเดียว

 

ปริญญาจบเร็ว
ภายใน 2 ปีครึ่ง – 3 ปีครึ่ง

 

สังคมการเรียนคุณภาพ
จากหลากหลายอาชีพ

 

เทียบโอนหน่วยกิต
เทียบโอนประสบการณ์ได้ จบเร็ว

ความสำเร็จของศิษย์เก่า ความภูมิใจของเรา

บัณฑิตมากกว่า 2,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ล้วนประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ
คุณไพศาล
คุณไพศาล เปรื่องวิริยะ

ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท แฟมิลี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

นอกจากปริญญาที่ผมได้รับแล้ว ผมค้นพบว่าในช่วงของการเรียนผมได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการบริหารกิจการจนสำเร็จได้ในทุกวันนี้คุณวราไพรินทร์
คุณวราไพรินทร์ ธนวริสพร

นักแสดงค่าย Exact
เจ้าของบริษัท Warapatthana Project Group
หลักสูตรนี้สามารถทำให้ดิฉันมีโอกาสทำงานควบคู่ กับการเรียนโดยที่ไม่เสียโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดีใจและภูมิใจที่เรียนหลักสูตรนี้คุณวานิสา
คุณวานิสสา พิลา

ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว

เริ่มแรกที่มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัยเกริก ดูจากเว็ปไวต์ว่ารับสมัครภาคเรียนพิเศษ จึงมาสมัครเรียนปริญญาตรีที่นี่ พอดิฉันเข้ามาเรียนได้ความรู้สึกอบอุ่นมาก ได้ทั้งความรู้ทัศนคติวิสัยทัศน์ ได้เพื่อน ๆ และสังคมที่ดีเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันคุณสมชาย
คุณสมชาย สีวลีพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่
บริษัท ส.ศิริแสง จำกัด

ถึงแม้เวลาจะผ่านมา 17 ปีแล้วที่ผมได้มีโอกาสเรียนในหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก แต่ผมยังจดจำบรรยากาศในช่วงของการเรียนได้ไม่มีวันลืม ที่นี่ให้ทั้งความรู้ มิตรภาพที่แสนอบอุ่น
คุณภัทรี
ดร.ภัทรี ฟรีสตัค

อาจารย์ประจำวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

ก่อนหน้าที่ดิฉันจะมาเรียนหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริก ดิฉันเคยเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์ ดร.เกริก มาก่อน และเมื่อมหาวิทยาลัยเกริกเปิดหลักสูตรการจัดการ ดิฉันจึงไม่รีรอที่จะเข้ามาศึกษาเป็นรุ่นแรกของหลักสูตรนี้คุณจุฬาลักษณ์
ดร.จุฬาลักษณ์ ฟูรูโนะ

ประธานกรรมการผู้จัดการ
บริษัท สหไทยสากลกรุ๊ป จำกัด

หลักสูตรนี้สามารถทำให้ดิฉันมีโอกาสทำงานควบคู่ กับการเรียนโดยที่ไม่เสียโอกาสเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดีใจและภูมิใจที่เรียนหลักสูตรนี้คุณวิทยา
คุณวิทยา วิรารัตน์

ประธานหอการค้าจังหวัดศรีสะเกษ

ผมตัดสินใจเลือกเรียนหลักสูตรการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยเกริกด้วยความตั้งใจที่จะเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการ ซึ่งที่นี่ก็ไม่ทำให้ผมผิดหวังและยังนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของผมจนถึงทุกวันนี้
คุณกิตติ โกสินสกุล

กรรมการบริหาร บริษัท ไฟเบอร์วัน จำกัด
สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติจังหวัดตราด

ถึงวันนี้สามารถพูดได้เต็มปากว่า มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมทั้งคณาจารย์ทุกท่านที่ได้มอบความรู้ให้กับผม ทำให้ผมมาได้ถึงวันนี้ต้องขอขอบคุณสถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยเกริก และคณาจารย์ทุกท่านอย่างสูงคุณธิดา กองเรืองกิจ
คุณธิดา กองเรืองกิจ

General manager

Pacific and fire Co., Ltd.
ม.เกริก ให้มากกว่าความรู้ แต่คือทั้งหมดในตัวเรา การแสดงศักยภาพของตัวเรา เท่ากับเรากำลังแสดงศักยภาพของสถาบัน จะไปอยู่ที่ไหน ทำงานอะไร ตราประทับรับรองศักยภาพที่ภาคภูมิใจ คือ มหาวิทยาลัยเกริกคุณสิระ เจนจาคะ
คุณสิระ เจนจาคะ

ธุรกิจส่วนตัว

หลักสูตรนี้ทำให้ผมหลุดจากคำว่า “น้ำเต็มแก้ว” เพราะผมสามารถนำแนวคิดทางด้านการบริหารจัดการที่ได้จากการเรียนไปใช้ในธุรกิจและงานด้านสังคม ผมได้มีโอกาสต่อยอดความรู้และมีเครือข่ายทางธุรกิจและสังคมมากมายอ.วารุณี ตันติวรวงศ์
อ.วารุณี ตันติวรวงศ์

นักธุรกิจ

เรียนที่เกริก ได้ความรู้ ได้รู้จักกับอาจารย์ที่น่ารักและอบอุ่น ยังได้เพื่อนร่วมชั้น ร่วมสถาบันที่มีน้ำใจ ดูแลกันจนทุกวันนี้ ดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่

ทำเนียบศิษย์เก่า

สมัครเรียน

 

Campus Tour

บรรยากาศการเรียนของหลักสูตรฯ และทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยเกริก