ยินดีต้อนรับสู่

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

 • vd

  ผศ. ดร. นุสรา เกิดประทุม

  ผู้อำนวยการโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
  สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  หลัก สูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 ซึ่งถือเป็นหลักสูตรต้นๆ ของการจัดการศึกษาในรูปแบบภาคพิเศษที่จัดการเรียนการสอนวันเสาร์และวัน อาทิตย์  ปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลและบริหารจัดการเรียนการสอน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นุสรา เกิดประทุม   ซึ่งมีประสบการณ์บริหารจัดการหลักสูตรดังกล่าวตั้งแต่ปี พ.ศ.2544  ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน  หลักสูตรฯ เปิดดำเนินการแล้วมาเป็นระยะเวลากว่า 17 ปี  ผลิตบัณฑิตจำนวนไม่น้อยกว่า 2,000 คน   บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาส่วนใหญ่ใช้ความรู้จากหลักสูตรต่อยอดด้านการศึกษาจน สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทั้งจากมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน  รวมถึงการได้มีโอกาสก้าวสู่ตำแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นทั้งในตำแหน่ง งานด้านธุรกิจ  การเมืองและงานด้านสังคม   ซึ่งนับเป็นความสำเร็จและความภาคภูมิใจของผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเกริกเป็นอย่างยิ่ง

  หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษฯ) มหาวิทยาลัยเกริก พร้อมและยินดีที่จะเป็นผู้สร้างรากฐานด้านการศึกษาให้กับทุกท่าน...แล้วพบ กันที่มหาวิทยาลัยเกริก นะคะ

  อ่านต่อ

 • ex-bam-history_tab1

  เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

  (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  มหาวิทยาลัย เกริก มุ่งมั่นจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ต้องการศึกษา หาความรู้เพิ่มเติมและพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับต่อการแข่งขันทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์การ

  มหาวิทยาลัย เกริก จึงได้นำหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มาจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับกลุ่มคนทำงาน ในนามหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมการเรียนได้ดังนี้
  - โปรแกรมเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 2  ปีครึ่ง (7 ภาคเรียน)
  - โปรแกรมเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ใช้ระยะเวลาเรียน 3 ปีครึ่ง (11 ภาคเรียน)

  เกี่ยวกับ EX-BAM    สมัครเรียน

 • DSC_1100

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
  (ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์)

  เป็น หลักสูตรพิเศษที่จัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักศึกษา ที่ประสงค์จะเรียนวันเสาร์-อาทิตย์หรือเรียนเฉพาะวันอาทิตย์ ซึ่งเป็นการจัดแผนการเรียนตลอดหลักสูตรให้นักศึกษาเป็นรายบุคคล ทำให้นักศึกษาสามารถทราบระยะเวลาเรียนและการสำเร็จการศึกษาได้ตั้งแต่วันที่ แจ้งความประสงค์ในการสมัครเรียน โดยได้จัดการเรียนการสอนด้วยระบบไตรภาค ผู้เรียนสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 2 ปี ด้วยรูปแบบการเรียนแบบบล็อกคลอส โดยหนื่งภาคเรียนแบ่งเป็น 2 บล็อก เรียนบล็อกละ 3 วิชา ใช้ระยะเวลาเรียน 8 สัปดาห์

  ซึ่งด้วยระบบการเรียนในรูปแบบดังกล่าวเป็นการแบ่งเบาภาระและ ความรับผิดชอบต่อการเรียน ทำให้นักศึกษาใช้กระบวนการเรียนรู้ในแต่ละวิชาเรียนอย่างเต็มกำลังความ สามารถในช่วงระยะเวลาอันสั้น นักศึกษาก็จะตื่นตัวต่อการเรียนรู้ตลอดเวลา

  ที่ สำคัญหลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำปรึกษา ช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหาในการเรียนแก่นักศึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาที่ เรียน

  โครงสร้างหลักสูตร          สมัครเรียน

ความสำเร็จของ EX-BAM

ทำไมต้องเรียนกับ

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

(ภาคพิเศษสำหรับผู้บริหารและผู้มีประสบการณ์) มหาวิทยาลัยเกริก

 • เรียนเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ หรือวันอาทิตย์อย่างเดียว ไม่กระทบเวลาทำงาน
 • สังคมการเรียนที่มีคุณภาพ ได้พบเพื่อนจากหลากหลายอาชีพ หลากหลายประสบการณ์
 • จบเร็ว เรียนปริญญาตรีภายในระยะ 2 ปีครึ่ง - 3 ปีครึ่ง
 • เทียบโอนรายวิชาจาก ปวส. ปวท. หรือ ปริญญาตรีอื่นๆ ได้และสามารถเทียบโอนประสบการณ์ได้ จบเร็วขึ้น

รายละเอียดหลักสูตร สมัครเรียน

เรียนเฉพาะ วันเสาร์-อาทิตย์
หรือวันอาทิตย์อย่างเดียว

ปริญญาจบเร็ว
ภายใน 2 ปีครึ่ง - 3 ปีครึ่ง

สังคมการเรียนคุณภาพ
จากหลากหลายอาชีพ

เทียบโอนหน่วยกิต
เทียบโอนประสบการณ์ได้ จบเร็ว

ความสำเร็จของศิษย์เก่า ความภูมิใจของเรา

บัณฑิตมากกว่า 2,000 คนที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรฯ ล้วนประสบความสำเร็จในหลากหลายอาชีพ

Campus Tour

บรรยากาศการเรียนของหลักสูตรฯ และทัศนียภาพภายในมหาวิทยาลัยเกริก